Vantaa

Vantaan kaupunki

Ilmastotavoitteet ja ilmastotyön raamit

Vantaa on linjannut kaupunkistrategiassaan, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. Käytännössä tavoite tarkoittaa ilmastoa lämmittävien päästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Loput 20 prosenttia kompensoidaan muun muassa rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Kaupungin poikkihallinnollinen teemaryhmä Hiilijory seuraa hiilineutraalisuustavoitteen etenemistä. 

Pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä Vantaalla määrittää resurssiviisauden tiekartta. Sen avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja luodaan edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. 

 

Asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus

Vantaalla on useita asukkaiden hyvinvointiin ja tasavertaisuuteen liittyviä ohjelmia. Kaupungin hyvinvointiohjelmaan kuuluvat lasten ja nuorten sekä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma sekä monikulttuurisuussuunnitelma. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmalla tasapainotetaan asuinalueiden välisiä hyvinvointieroja.  

Vantaa on myös mukana ympäristöministeriön Lähiöohjelmassa 2020-2022. Hankekokonaisuudella ”Raidekaupunkia rakentamassa”. Tällä poikkihallinnollisella ohjelmalla kehitetään Vantaan keskuksia ja asuinalueita raidekaupungin alueella. 

Asukkaiden osallisuuden edistämiseksi Vantaalla on luotu Osallistuva Vantaa -malli, joka päivitetään Osallistuva Vantaa -ohjelmaksi vuosille 2022–2025. Malli tarjoaa vantaalaisille laajan valikoiman erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja se tukee edustuksellista päätöksentekoa. 

Ilmastotoimia ja hankkeita

antaan resurssiviisauden tiekartan tärkeimmät ilmastotoimet ovat 1) rakentamisen energiatehokkuuden parantaminen, 2) kaupunkirakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, 3) joukkoliikenteen parantaminen, 4) kestävien hankintojen tekeminen sekä 5) tilojen ja laitteiden käytön energiatehokkuus.  

Vantaa on mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä vähähiilisen asumisen ja rakentamisen hankkeissa, joista tässä muutamia poimintoja:  

 

  • Taloyhtiöklubi-hanke tukee asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimissa ja energiaremonttien käynnistämisessä. Vantaan, Espoon ja Helsingin yhteishankkeessa luodaan toimintamalli, jota voidaan laajentaa jatkossa muihin kaupunkeihin. Vantaan pilottialueet ovat Koivukylä ja Myyrmäki.
  • Energiaviisaat kaupungit -hankkeen teemoja ovat energiatehokkuus, nollaenergiarakentaminen, energiankulutuksen seuranta ja älykäs ohjaus. Vantaalla hankkeen kohdealue on Petikko-Varisto, jossa pilotoidaan vanhojen yritysrakennusten nollaenergiaremontointeja. 
  • HSY:n valmistelemassa seudullisessa Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ehdotetaan ilmasto- ja kiertotaloustoimia julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa toteutettavaksi. Asukkaiden kulutusvalinnoilla on erityinen painoarvo.
  • CIRCUIT-hanke on rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä hanke, jossa kokeillaan ja kehitetään innovatiivisia ratkaisuja. Horisontti 2020 -hankkeessa on mukana vantaalaisia pilottikohteita.
  • Vantaa tukee kaupunkilaisia uusiutuvan energian teknologioiden käyttöönotossa kartta.vantaa.fi -palvelun avulla. Kartasta löytyy muun muassa lähtötiedot oman tontin lähiympäristön tilanteesta maalämpöratkaisujen toteutettavuuden ja kannattavuuden suhteen. Palvelusta voi myös tarkistaa rakennuksensa aurinkosähköpotentiaalin.
  • Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeessa (Sustainable Lifestyles Accelerator) vantaalaiset kotitaloudet laskivat oman hiilijalanjälkensä, tekivät suunnitelman sen pienentämiseksi ja kokeilivat käytännössä kestävämpiä elämäntapoja kuukauden mittaisella jaksolla. 
  • Jo päättyneessä Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa kehitettiin asuinkerrostalojen energiatehokkuutta mittaustietoon pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen avulla. Hankkeen pilotteihin osallistui useita taloyhtiöitä ja mm. Hakunilan alueesta tuotettiin energia-analyysi.
  • Vantaa on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jolla pyritään parantamaan koko kaupunkikonsernin energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.