Julkaisut

Kerrostalot ja puurakentaminen

Consumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region

Lähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F. (2021).

Puukerrostalorakentamiseen kohdistuu lukuisia poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, rakennussektorin toimintatapojen kehittämiseen sekä urbaanin asumishyvinvoinnin parantamiseen. Kuluttajien puukerrostaloasumisen toiveita on paljolti tarkasteltu vain materiaalien näkökulmasta sen sijaan, että myös esim. asunnon sijaintiin liittyviä näkökulmia olisi sisällytetty materiaalien hyväksyttävyyttä koskeviin tarkasteluihin. Positiivisten mielikuvien rinnalla lisäksi myös epäluulojen ymmärtäminen on tärkeää. Tutkimustulosten mukaan kodin sijaintiin ja muut asumisen laatuun liittyvät odotukset ovat yhteydessä puun rakennuskäyttöä koskeviin ennakkoluulohin sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa.

Omakotitalo ja aurinkopaneelit Anne Toppinen

Determinants of supplementary heating system choices and adoption consideration in Finland

Räihä, J., Ruokamo, E. (2021)

Omakotitaloasujat voivat parantaa lämmityksen energiatehokkuutta lisäämällä tukilämmitysjärjestelmän päälämmitysjärjestelmän rinnalle. Päälämmitysjärjestelmävalintaa on tutkittu laajasti, mutta pelkästään tukilämmitysjärjestelmävalintaan keskittyvää tutkimusta on tehty vain vähän. Tämä tutkimus keskittyy tukilämmitysjärjestelmävalintaan ja hankinnan harkintaan. Tutkimus pohjautuu uuden omakotitalon rakentaneille tehtyyn kyselyyn. Hankintapäätösten analysoinnissa käytetään diskreetin valinnan malleja, ja tuloksia tulkitaan innovaatioiden diffuusioteorian kautta. Tutkittavat tukilämmitysjärjestelmät ovat aurinkopaneeli, aurinkokeräin, ilmalämpöpumppu sekä vesitakka. Tulosten mukaan suomalaiset kodinomistajat ovat vastaanottavaisia tukilämmityksen suhteen. Valintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, koulutus, ympäristöasenteet sekä informaatiokanavat.

Kerrostalot ja puurakentaminen

Bringing ecosystem thinking to sustainability-driven wooden construction business

Viholainen N., Kylkilahti, E., Autio, M., Pöyhönen J., Toppinen, A. (2021).

Rakentamisen materiaalivalinnoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Puukerrostalojen lisäämistä on ehdotettu yhdeksi keinoksi edistää kestävyysmuutosta kaupungeissa. Rakennusalalla on kuitenkin vahva polkuriippuvuus vakiintuneiden rakennusmateriaalien ja -menetelmien sekä kumppanuuksien käyttämiseksi. Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään verkostoperustaista yhteistyötä ja oppimista sekä loppukäyttäjien osallistumista uudenlaisen puurakentamisliiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullisia menetelmiä ja aineistoa analysoidaan liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan kautta.