Julkaisut

Electricity use at home

The effect of information nudges on energy saving: Observations from a randomized field experiment in Finland.

Ruokamo, E., Meriläinen, T., Karhinen, S., Räihä, J., Suur-Uski, P., Timonen, L., & Svento, R. (2022).

Kokeilut ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että tiedolla tuuppaaminen (engl. information nudging) voi auttaa kotitalouksia pienentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta vaikutuksissa on havaittavissa eroja maiden välillä ja myös neuvonnan sisältö tai toimitustapa voivat vaikuttaa tuuppauksen tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan energianeuvonnan ja sosiaalisen normin vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen Suomessa. Näiden tuuppausten vaikuttavuutta tutkitaan satunnaiskokeilulla, jossa tutkittavat kotitaloudet jaetaan satunnaisesti tuupattaviin ja verrokkiryhmiin. Tuuppauksien toteutuksessa käytetään kuukausittaisia energiansäästövinkkejä sisältäviä sähköpostiuutiskirjeitä ja sähkönkulutuksen seuraamiseen tarkoitettua verkkopalvelua. Tulosten perusteella energiansäästöön kannustava neuvonta toimii sähkönkulutuksen seurannasta lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneiden (eli verkkopalvelua käyttävien) kotitalouksien joukossa. Talvikuukausina nämä kotitaloudet vähentävät sähkönkulutustaan keskimäärin 10 % neuvonnan seurauksena. Lisäksi tulokset paljastavat, että vertaisvertailut yhdistettynä monipuoliseen energianeuvontaan voivat kannustaa kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta energianeuvonnalla ei havaita vaikuttavuutta niiden kotitalouksien joukossa, jotka eivät käytä sähkönkulutuksen seurantaan tarkoitettua verkkopalvelua.

Kerrostalot ja puurakentaminen

Consumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region

Lähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F. (2021).

Puukerrostalorakentamiseen kohdistuu lukuisia poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, rakennussektorin toimintatapojen kehittämiseen sekä urbaanin asumishyvinvoinnin parantamiseen. Kuluttajien puukerrostaloasumisen toiveita on paljolti tarkasteltu vain materiaalien näkökulmasta sen sijaan, että myös esim. asunnon sijaintiin liittyviä näkökulmia olisi sisällytetty materiaalien hyväksyttävyyttä koskeviin tarkasteluihin. Positiivisten mielikuvien rinnalla lisäksi myös epäluulojen ymmärtäminen on tärkeää. Tutkimustulosten mukaan kodin sijaintiin ja muut asumisen laatuun liittyvät odotukset ovat yhteydessä puun rakennuskäyttöä koskeviin ennakkoluulohin sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa.

Omakotitalo ja aurinkopaneelit Anne Toppinen

Determinants of supplementary heating system choices and adoption consideration in Finland

Räihä, J., Ruokamo, E. (2021)

Omakotitaloasujat voivat parantaa lämmityksen energiatehokkuutta lisäämällä tukilämmitysjärjestelmän päälämmitysjärjestelmän rinnalle. Päälämmitysjärjestelmävalintaa on tutkittu laajasti, mutta pelkästään tukilämmitysjärjestelmävalintaan keskittyvää tutkimusta on tehty vain vähän. Tämä tutkimus keskittyy tukilämmitysjärjestelmävalintaan ja hankinnan harkintaan. Tutkimus pohjautuu uuden omakotitalon rakentaneille tehtyyn kyselyyn. Hankintapäätösten analysoinnissa käytetään diskreetin valinnan malleja, ja tuloksia tulkitaan innovaatioiden diffuusioteorian kautta. Tutkittavat tukilämmitysjärjestelmät ovat aurinkopaneeli, aurinkokeräin, ilmalämpöpumppu sekä vesitakka. Tulosten mukaan suomalaiset kodinomistajat ovat vastaanottavaisia tukilämmityksen suhteen. Valintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, koulutus, ympäristöasenteet sekä informaatiokanavat.