Hanketietoa

Asukaskeskeisiä ratkaisuja lähiöiden ja haja-asutusalueiden ilmastoviisaaseen asumiseen

Decarbon-Home-tutkimushanke edistää asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaita osallistavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haasteisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa kansalaisten asumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä arvoista sekä ilmastotoimenpiteiden edellytyksistä. Lisäksi kehitetään työkaluja ja ratkaisuja yhdessä kaupunkien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lähiöiden ja haja-asutusalueiden kestävyysmurros

Erityisen huomion kohteena ovat lähiöt ja haja-asutusalueet. Lähiöiden kerrostalot ovat tyypillisesti 1960- ja 70-luvuilta, joten laajat remontit ovat ajankohtaisia ja energiankulutuksen vähentämiseen on paljon mahdollisuuksia. Haja-asutusalueilla osa pientaloista vaatii korjausta, energiatehokkuustoimia ja mahdollisesti lämmitysjärjestelmän vaihdosta. Alueiden asukkaat saattavat tarvita tukea remonttien toteutukseen.

Monitieteinen lähestymistapa

Decarbon-Home-hanke tarjoaa monitieteisen lähestymistavan ilmastoviisaaseen asumiseen. Tutkijat tarkastelevat muun muassa kansalaisten ja yhteisöjen toimijuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä ilmastoviisaiden asumisratkaisujen edellytyksiä ja esteitä. Yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa. Tavoitteena on luoda uudenlaisia ratkaisuja, kehittää työkaluja ja käynnistää kokeiluja. Sidosryhmät kutsutaan politiikan yhteissuunnitteluun mukaan.

Tutkimuskonsortio ja sidosryhmät

Hankkeen konsortioon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Vaasan yliopistosta ja Tallinnan teknillisestä yliopistosta (TalTech). Kumppanikaupungit ovat Helsinki, Joensuu, Turku ja Vantaa. Hankkeen toteutukseen osallistuu myös lukuisia yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri alueilta ja tasoilta, kunnista ja yrityksistä ministeriöihin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin. 

Decarbon-home-hankkeen tutkimustyöpaketit ovat seuraavat:

  1. Asukkaat ja yhteisöt ilmastoviisaan asumisen edistäjinä
  2. Asumisen ilmastovaikutusten vähentämisen edellytykset ja rajoitteet liittyen arvoihin, asenteisiin ja asuinalueiden eriytymiseen 
  3. Ilmastoviisaan asumisen ratkaisujen ja työkalujen kehittäminen yhdessä kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa  
  4. Kansalaisten toimijuuden vahvistaminen vähähiilisyyskokeiluissa ja politiikan yhteissuunnittelussa

Rahoitus

Decarbon-home-hanke on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hanke on suunniteltu kuusivuotiseksi. Rahoitus ensimmäiselle kolmen vuoden jaksolle (1.10.2020-30.9.2023) on varmistunut, toisesta jaksosta päätetään myöhemmin.