Julkaisun nimiThe effect of information nudges on energy saving: Observations from a randomized field experiment in Finland.
KirjoittajatEnni Ruokamo, Teemu Meriläinen, Santtu Karhinen, Jouni Räihä, Päivi Suur-Uski, Leila Timonen, Rauli Svento
JulkaisijaEnergy Policy
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112731
JulkaisupäiväFebruary 2021

Tiivistelmä

Pienentääkö energianeuvonta sähkönkulutusta? Havaintoja Suomessa toteutetusta satunnaiskokeilusta.

Kokeilut ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että tiedolla tuuppaaminen (engl. information nudging) voi auttaa kotitalouksia pienentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta vaikutuksissa on havaittavissa eroja maiden välillä ja myös neuvonnan sisältö tai toimitustapa voivat vaikuttaa tuuppauksen tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan energianeuvonnan ja sosiaalisen normin vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen Suomessa. Näiden tuuppausten vaikuttavuutta tutkitaan satunnaiskokeilulla, jossa tutkittavat kotitaloudet jaetaan satunnaisesti tuupattaviin ja verrokkiryhmiin. Tuuppauksien toteutuksessa käytetään kuukausittaisia energiansäästövinkkejä sisältäviä sähköpostiuutiskirjeitä ja sähkönkulutuksen seuraamiseen tarkoitettua verkkopalvelua. Tulosten perusteella energiansäästöön kannustava neuvonta toimii sähkönkulutuksen seurannasta lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneiden (eli verkkopalvelua käyttävien) kotitalouksien joukossa. Talvikuukausina nämä kotitaloudet vähentävät sähkönkulutustaan keskimäärin 10 % neuvonnan seurauksena. Lisäksi tulokset paljastavat, että vertaisvertailut yhdistettynä monipuoliseen energianeuvontaan voivat kannustaa kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta energianeuvonnalla ei havaita vaikuttavuutta niiden kotitalouksien joukossa, jotka eivät käytä sähkönkulutuksen seurantaan tarkoitettua verkkopalvelua.

Abstract

Field experiments have shown that information nudging can help households to save energy, however, the effectiveness varies depending on aspects such as information content, delivery mode and study area. This article evaluates the impacts of information nudges on residential electricity consumption with a randomized field experiment. This opt-in experiment was conducted in Finland. Information was administered via monthly email newsletters and an online energy service platform. The aim is to find out whether i) energy saving tips combined with and without online energy service platform providing electricity consumption information, and ii) peer comparisons (i.e., social norm) influence households’ electricity consumption. The results show a high seasonal variation in the treatment effects within the groups who were registered users of the online energy service platform. Those with access to usage feedback and versatile energy savings tips (without the social norm comparisons) reduced their electricity consumption around 10% in wintertime. The results imply challenges in encouraging energy saving behavior among households less interested in following their electricity consumption.

Julkaisun nimiPerceptions of wooden interior product quality – insights on sustainability views among Finnish consumers
KirjoittajatCharlotta Harju, Katja Lähtinen
JulkaisijaSilva Fennica
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.14214/sf.10605
Julkaisupäivä21.12.2021

Tiivistelmä

Toistaiseksi on ollut hyvin niukasti tietoa siitä, miten kuluttajat arvostavat puutuotteiden laatuominaisuuksia ja mikä on erilaisten kestävyysnäkökulmien rooli tuotteen laadun arvioimisessa. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa suomalaisten kuluttajien näkemyksistä liittyen puisten sisustustuotteiden laatuominaisuuksiin sekä niiden suhteesta ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Lisäksi tutkimuksessa mitataan kuluttajien sosiodemografisen taustan yhteyttä eri laatuominaisuuksien arvostamiseen. Tulosten perusteella kuluttajien laatuominaisuuksiin liittyvät näkemykset voidaan jakaa neljään teemaan: ympäristöystävällisyyteen, sopivuuteen elämäntavan ja sisustuksen kanssa, tuotteiden visuaaliseen ja pintaominaisuuksien miellyttävyyteen sekä tekniseen laatuun, jotka liittyvät monin tavoin eri kestävyysnäkökulmiin. Lisäksi kuluttajien tausta ja tietopohja ovat yhteydessä siihen, miten kuluttajat arvioivat puutuotteen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Abstract

Evaluation of product attributes and the overall quality significantly affect consumer purchasing decisions. Previous studies on wooden products have mostly addressed wood product quality from technical viewpoints, while largely disregarding environmental, social, and economic aspects in the assessments. Therefore, knowledge on how sustainability aspects are evaluated as a feature of wood product quality is narrow. This study investigated consumer perceptions of different quality indicators (i.e., quality cues and attributes) of wooden interior products with a special focus on sustainability and value chain phases. In addition, the connections between consumers’ sociodemographic background and their perceptions of the quality features of wooden interior products were evaluated. The material of the study was based on data gathered in 2018 with a postal survey sent to 1000 people living in Finland with a response rate of 25.6%. As methods of analysis, exploratory factor analysis, the Mann-Whitney U test, and the Kruskall-Wallis test were utilized. The results show that the quality indicators of wooden interior products can be grouped into four factors relating to products’ environmental friendliness, fit with lifestyle and home design, visual and tactile attractiveness, and technical solidity, which are in multiple ways connected with sustainability. The sociodemographic background of the respondents was found to be linked with consumer scores for those factors. Engaging consumers in sustainable consumption choices requires providing them with information on wooden product value chains that meets their individual needs in relation to their existing knowledge of those issues and individual values.

Julkaisun nimiDeterminants of supplementary heating system choices and adoption consideration in Finland
KirjoittajatJouni Räihä, Enni Ruokamo
JulkaisijaEnergy and buildings
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111366
Julkaisupäivä15.11.2021

Tiivistelmä

Omakotitaloasujat voivat parantaa lämmityksen energiatehokkuutta lisäämällä tukilämmitysjärjestelmän päälämmitysjärjestelmän rinnalle. Päälämmitysjärjestelmävalintaa on tutkittu laajasti, mutta pelkästään tukilämmitysjärjestelmävalintaan keskittyvää tutkimusta on tehty vain vähän. Tämä tutkimus keskittyy tukilämmitysjärjestelmävalintaan ja hankinnan harkintaan. Tutkimus pohjautuu uuden omakotitalon rakentaneille tehtyyn kyselyyn. Hankintapäätösten analysoinnissa käytetään diskreetin valinnan malleja, ja tuloksia tulkitaan innovaatioiden diffuusioteorian kautta. Tutkittavat tukilämmitysjärjestelmät ovat aurinkopaneeli, aurinkokeräin, ilmalämpöpumppu sekä vesitakka. Tulosten mukaan suomalaiset kodinomistajat ovat vastaanottavaisia tukilämmityksen suhteen. Valintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, koulutus, ympäristöasenteet sekä informaatiokanavat.

Abstract

Detached house owners can improve energy efficiency in heating by adding a supplementary heating system alongside the primary mode. Whereas research on primary heating mode adoption is wide, studies focusing solely on the determinants of supplementary heating system adoption is limited. This study examines the determinants of supplementary heating system adoption and consideration in Finland with a survey data collected from a sample of newly built detached house owners. We employ discrete choice modeling to investigate the homeowners’ supplementary heating system choices and interpret the results vis-à-vis the diffusion of innovations literature. The supplementary heating systems under study are solar panel, solar thermal heater, air-source heat pump and water-circulating fireplace. Overall, the findings indicate that homeowners are generally receptive to supplementary heating in Finland. The analyses show that several factors such as age, education, primary heating mode, heating system attributes, location, environmental attitudes and information channels impact the supplementary heating system adoption decision.


Julkaisun nimiThe perceived quality of wooden building materials—A systematic literature review and future research agenda.
KirjoittajaCharlotta Harju
JulkaisijaInternational Journal of Consumer Studies
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1111/ijcs.12764
Julkaisupäivä14.11.2021

Tiivistelmä

Tutkimus kuluttajien näkemyksistä liittyen puisiin rakennusmateriaaleihin on ollut vähäistä esimerkiksi koetun laadun viitekehyksessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa puumateriaalin laatua on tutkittu lähinnä teknisistä lähtökohdista eikä kuluttajan roolia laadun muodostumisessa ole huomioitu. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa puisten rakennusmateriaalien laatuun vaikuttavista tekijöistä toteuttamalla systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisistä ja vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista, jotka on julkaistu 2000-luvulla. Tulosten mukaan puumateriaalin koettuun laatuun vaikuttavat erilaiset laatuvihjeet ja -attribuutit, kuten aistinvaraiset, sosiaaliset, taloudelliset ja tekniset ominaisuudet sekä vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat. Lisäksi kuluttajien ominaisuudet sekä kulutuksen konteksti vaikuttavat puuhun liittyvään kuluttajakäyttäytymiseen.

Abstract

In order to develop strategies for sustainable practices and to enhance the replacement of non-renewable materials with sustainable alternatives such as wood, it is essential to recognize the variables affecting consumers’ quality perceptions. Despite this, there is still limited knowledge about the perceived quality of wooden building materials. Wood industry studies have to date approached quality mainly by investigating quality indicators related to the product or supplier, while overlooking the effects of the consumer characteristics on the quality perception process. The purpose of this study is to fill this gap by implementing a systematic literature review of peer-reviewed articles published in international scientific journals during the 2000s using the “Scientific Procedures and Rationales for Systematic Literature Reviews” (SPAR-4-SLR) protocol. Literature searches are implemented in two scientific databases (ISI Web of Knowledge and Scopus) to gather the material to be analyzed according to two organizing frameworks (i.e., the TCCM framework and the Model of the Quality Perception Process). The results suggest that the perceived quality of wooden building materials is affected by different quality cues and attributes of wood (i.e., sensory, social, economic, technical, and sustainability properties). Furthermore, different personal variables (consumers’ socio-demographic and psychographic characteristics) and situational variables influence consumer behavior regarding wooden building materials. The study contributes to wood products literature by providing new theoretical insights about the perceived quality of wooden building materials and developing a future research agenda that brings forward a number of propositions for future studies based on identified research gaps.

Julkaisun nimiBringing ecosystem thinking to sustainability-driven wooden construction business
KirjoittajatNoora Vihalainen, Eliisa Kylkilahti, Minna Autio, Juho Pöyhönen, Anne Toppinen
JulkaisijaJournal of Cleaner Production
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126029
Julkaisupäivä10.4.2021

Tiivistelmä

Rakentamisen materiaalivalinnoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Puukerrostalojen lisäämistä on ehdotettu yhdeksi keinoksi edistää kestävyysmuutosta kaupungeissa. Rakennusalalla on kuitenkin vahva polkuriippuvuus vakiintuneiden rakennusmateriaalien ja -menetelmien sekä kumppanuuksien käyttämiseksi. Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään verkostoperustaista yhteistyötä ja oppimista sekä loppukäyttäjien osallistumista uudenlaisen puurakentamisliiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullisia menetelmiä ja aineistoa analysoidaan liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyön esteitä puukerrostaloliiketoiminnan ekosysteemien kehittämiselle ovat sekä toimijoiden välisten yhteisten tavoitteiden selkeyden puute että loppukäyttäjien heikko osallistaminen. Yritykset ja loppukäyttäjät eivät myöskään täysin tunnista puukerrostalon kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Yhteistyötä ja oppimista mahdollistaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa sujuva viestintä ja luottamuksen rakentaminen liike-elämän toimijoiden kesken erityisesti suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että laajemman liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan omaksuminen, eli myös asumisen ja rakennuksen käyttövaiheiden huomioiminen, tuottaisi toimialalle ajattelutavan muutoksen. Tällöin kestävyyteen perustuvaa logiikkaa voitaisiin kehittää kannattavan rakennusliiketoiminnan rinnalla, luoden arvoa kuluttajille.

Abstract

Lowering environmental impacts by material choices is proposed as a way to promote urban sustainability transition, and one solution is building more wooden multi-storey constructions (WMCs). In the construction industry, however, there is a strong path dependency towards applying well-established construction materials and methods, as well as partnerships. To gain understanding of network-based collaboration, learning and end-user involvement in novel wooden construction business, the study uses qualitative methods and employs business ecosystem approach in the analysis. The studied WMC business case revealed that barriers of collaborative business ecosystem development include both the lack of clarity in the shared goals between actors and weak end-user involvement. Moreover, neither companies nor end-users fully recognize sustainability aspects around WMC. Enabling factors such as smooth communication and building trust among business actors during planning and building were recognised. The study suggests that a broader business ecosystem approach, including the living and use of the building, offers a mindset shift for developing sustainability-driven logic alongside profitable construction business and creating value for consumers.


Julkaisun nimiConsumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region.
KirjoittajatLähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F.
JulkaisijaSilva Fennica
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.14214/sf.10503
Julkaisupäivä29.3.2021

Tiivistelmä

Puukerrostalorakentamiseen kohdistuu lukuisia poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, rakennussektorin toimintatapojen kehittämiseen sekä urbaanin asumishyvinvoinnin parantamiseen. Kuluttajien puukerrostaloasumisen toiveita on paljolti tarkasteltu vain materiaalien näkökulmasta sen sijaan, että myös esim. asunnon sijaintiin liittyviä näkökulmia olisi sisällytetty materiaalien hyväksyttävyyttä koskeviin tarkasteluihin. Positiivisten mielikuvien rinnalla lisäksi myös epäluulojen ymmärtäminen on tärkeää. Tutkimustulosten mukaan kodin sijaintiin ja muut asumisen laatuun liittyvät odotukset ovat yhteydessä puun rakennuskäyttöä koskeviin ennakkoluulohin sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa.

Abstract

So far, consumer housing values have not been addressed as factors affecting the market diffusion potential of multi-storey wood building (MSWB). To fill the void, this study addresses different types of consumer housing values in Denmark, Finland, Norway, and Sweden (i.e., Nordic region), and whether they affect the likelihood of prejudices against building with wood in the housing markets. The data collected in 2018 from 2191 consumers in the Nordic region were analyzed with exploratory factor analysis and logistic binary regression analysis. According to the results, consumers’ perceptions on ecological sustainability, material usage and urban lifestyle were similar in all countries, while country-specific differences were detected for perceptions on aesthetics and natural milieus. In all countries, appreciating urban lifestyle and living in attractive neighborhoods with good reputation increased the likelihood of prejudices against wood building, while appreciation of aesthetics and natural milieus decreased the likelihood of prejudices. In strengthening the demand for MSWB and sustainable urbanization through actions in businesses (e.g., branding) and via public policy support (e.g., land zoning), few messages derive from the results. In all, abreast with the already existing knowledge on the supply side factors (e.g., wood building innovations), more customized information is needed on the consumer-driven issues affecting the demand potential of MSWB in the housing markets. This would enable, e.g., both enhancing the supply of wooden homes for consumers appreciating urban lifestyle and neighborhoods and fortifying positive image of wood among consumers especially appreciating good architecture and pleasant environmental milieus.