Artikkelit

Julkaisun nimiPerceptions of wooden interior product quality – insights on sustainability views among Finnish consumers
KirjoittajatCharlotta Harju, Katja Lähtinen
JulkaisijaSilva Fennica
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.14214/sf.10605
Julkaisupäivä21.12.2021

Tiivistelmä

Toistaiseksi on ollut hyvin niukasti tietoa siitä, miten kuluttajat arvostavat puutuotteiden laatuominaisuuksia ja mikä on erilaisten kestävyysnäkökulmien rooli tuotteen laadun arvioimisessa. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa suomalaisten kuluttajien näkemyksistä liittyen puisten sisustustuotteiden laatuominaisuuksiin sekä niiden suhteesta ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Lisäksi tutkimuksessa mitataan kuluttajien sosiodemografisen taustan yhteyttä eri laatuominaisuuksien arvostamiseen. Tulosten perusteella kuluttajien laatuominaisuuksiin liittyvät näkemykset voidaan jakaa neljään teemaan: ympäristöystävällisyyteen, sopivuuteen elämäntavan ja sisustuksen kanssa, tuotteiden visuaaliseen ja pintaominaisuuksien miellyttävyyteen sekä tekniseen laatuun, jotka liittyvät monin tavoin eri kestävyysnäkökulmiin. Lisäksi kuluttajien tausta ja tietopohja ovat yhteydessä siihen, miten kuluttajat arvioivat puutuotteen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Abstract

Evaluation of product attributes and the overall quality significantly affect consumer purchasing decisions. Previous studies on wooden products have mostly addressed wood product quality from technical viewpoints, while largely disregarding environmental, social, and economic aspects in the assessments. Therefore, knowledge on how sustainability aspects are evaluated as a feature of wood product quality is narrow. This study investigated consumer perceptions of different quality indicators (i.e., quality cues and attributes) of wooden interior products with a special focus on sustainability and value chain phases. In addition, the connections between consumers’ sociodemographic background and their perceptions of the quality features of wooden interior products were evaluated. The material of the study was based on data gathered in 2018 with a postal survey sent to 1000 people living in Finland with a response rate of 25.6%. As methods of analysis, exploratory factor analysis, the Mann-Whitney U test, and the Kruskall-Wallis test were utilized. The results show that the quality indicators of wooden interior products can be grouped into four factors relating to products’ environmental friendliness, fit with lifestyle and home design, visual and tactile attractiveness, and technical solidity, which are in multiple ways connected with sustainability. The sociodemographic background of the respondents was found to be linked with consumer scores for those factors. Engaging consumers in sustainable consumption choices requires providing them with information on wooden product value chains that meets their individual needs in relation to their existing knowledge of those issues and individual values.

Julkaisun nimiThe perceived quality of wooden building materials—A systematic literature review and future research agenda.
KirjoittajaCharlotta Harju
JulkaisijaInternational Journal of Consumer Studies
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1111/ijcs.12764
Julkaisupäivä14.11.2021

Tiivistelmä

Tutkimus kuluttajien näkemyksistä liittyen puisiin rakennusmateriaaleihin on ollut vähäistä esimerkiksi koetun laadun viitekehyksessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa puumateriaalin laatua on tutkittu lähinnä teknisistä lähtökohdista eikä kuluttajan roolia laadun muodostumisessa ole huomioitu. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa puisten rakennusmateriaalien laatuun vaikuttavista tekijöistä toteuttamalla systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisistä ja vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista, jotka on julkaistu 2000-luvulla. Tulosten mukaan puumateriaalin koettuun laatuun vaikuttavat erilaiset laatuvihjeet ja -attribuutit, kuten aistinvaraiset, sosiaaliset, taloudelliset ja tekniset ominaisuudet sekä vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat. Lisäksi kuluttajien ominaisuudet sekä kulutuksen konteksti vaikuttavat puuhun liittyvään kuluttajakäyttäytymiseen.

Abstract

In order to develop strategies for sustainable practices and to enhance the replacement of non-renewable materials with sustainable alternatives such as wood, it is essential to recognize the variables affecting consumers’ quality perceptions. Despite this, there is still limited knowledge about the perceived quality of wooden building materials. Wood industry studies have to date approached quality mainly by investigating quality indicators related to the product or supplier, while overlooking the effects of the consumer characteristics on the quality perception process. The purpose of this study is to fill this gap by implementing a systematic literature review of peer-reviewed articles published in international scientific journals during the 2000s using the “Scientific Procedures and Rationales for Systematic Literature Reviews” (SPAR-4-SLR) protocol. Literature searches are implemented in two scientific databases (ISI Web of Knowledge and Scopus) to gather the material to be analyzed according to two organizing frameworks (i.e., the TCCM framework and the Model of the Quality Perception Process). The results suggest that the perceived quality of wooden building materials is affected by different quality cues and attributes of wood (i.e., sensory, social, economic, technical, and sustainability properties). Furthermore, different personal variables (consumers’ socio-demographic and psychographic characteristics) and situational variables influence consumer behavior regarding wooden building materials. The study contributes to wood products literature by providing new theoretical insights about the perceived quality of wooden building materials and developing a future research agenda that brings forward a number of propositions for future studies based on identified research gaps.